• אריאל שרון 4, מגדל השחר, גבעתיים

מידע מקצועי

  • All
  • COVID-19
  • חשבונאות
  • מיסים
All
  • All
  • COVID-19
  • חשבונאות
  • מיסים
מיסים

שינוי בטפסי 867 לשנת המס 2021 – חברות

התאגידים הבנקאיים, חברות הביטוח וחברי הבורסה הנפיקו לאחרונה טפסי 867 ללקוחות שהינם חברות, טפסים אשר לא כללו עוד את שורת …

מיסים

דחיית מועד הדיווח והתשלום למע”מ

רשות המסים בישראל הודיעה על הקלה לעוסקים המדווחים והמשלמים מע”מ באופן מקוון בלבד עבור חודש פברואר 2022, לפיה יתאפשר דיווח …

מיסים

דוח שנתי בניכויים (126/856) לשנת המס 2021

לפי סעיף 166 לפקודת מס הכנסה, על המעסיק/המנכה להגיש דוח שנתי על ניכויים ממשכורת ושכר עבודה (דוח 126) ועל ניכויים …

חשבונאות

פרסומי רשות ניירות ערך

רשות ניירות ערך פרסמה לאחרונה דוחות ריכוז ממצאים כמפורט להלן: דוח ריכוז ממצאים בנושא הכרה בהכנסה בהתאם ל-15 IFRS מחלקת …

מיסים

סכומים ועדכונים לחישוב המסים לשנת המס 2022

רשות המסים פרסמה את “לוח העזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה” הכולל סכומיםמעודכנים הרלוונטיים לחישוב המסים בשנת המס 2022 …

מיסים

דחיית מועד הדיווח והתשלום למע”מ

לאור העלייה בהיקף התחלואה עקב גל האומיקרון, רשות המסים פרסמה היום הודעה לפיה דיווח ותשלום המע”מ עבור החודשים נובמבר-דצמבר 2021 …

מיסים

תזכורת לתשלום אגרת רשם לחברה או שותפות לשנת 2022

על פי החוק, חובה על כל חברה או שותפות רשומה לשלם אגרה שנתית, לעדכן את הרשם בשינויים המתבצעים בה ולהגיש …

מיסים

קביעת שיעורי ריבית לפי סעיף 3(ט) ו-3(י) לפקודת מס הכנסה

להלן שיעורי הריבית לפי סעיף 3(ט) ו-3(י) לפקודת מס הכנסה כפי שפורסמו ברשומות הודעת שר האוצר לשנת המס 2022:סעיף 3 …

מיסים

דיווחים ותשלומים לרשויות המס עד תום חודש ינואר 2022

להלן ריכוז דיווחים אשר קיימת לגביהם חובת דיווח עד לתום חודש ינואר: א. דיווח ותשלום מקדמה חצי שנתית בשל רווח …

מיסים

רשימת עמדות חייבות בדיווח לשנת המס 2021

רשות המסים פרסמה בשבוע שעבר את רשימת העמדות החייבות בדיווח לשנת המס 2021 בהתאם לסעיף 131ה’ לפקודת מס הכנסה. חובת …

מיסים

היערכות לקראת תום שנת המס 2021

היערכות לקראת תום שנת המס 2021 – מצ”ב החוזר המלא 

מיסים

חיוב דמי ביטוח לאומי על הכנסות חברה משפחתית

סוגיית חיוב דמי ביטוח לאומי על הכנסות חברה משפחתית נידונה בשנים האחרונות בערכאות שונות בבתי המשפט בישראל. ביום 5 באוקטובר …

מיסים

סגירת יתרות חובה עד ליום 31.12.2021 – תזכורת

במסגרת תיקוני החקיקה הנרחבים בשנים האחרונות, חוקק בתיקון 235 לפקודת מס הכנסה (פורסם ביום 29 בדצמבר 2016) סעיף 3(ט1) אשר …

חשבונאות

רשות ניירות ערך – דוח ריכוז ממצאים בנושא התחייבות לעמידה באמות מידה פיננסיות כלפי מחזיקי אגרות חוב סחירות

מחלקת ביקורת והערכה בשיתוף עם מחלקת תאגידים ברשות לניירות ערך (“סגל הרשות”) ביצעה ביקורת רוחב בנושא התחייבות לעמידה באמות מידה …

מיסים

מחצית ראשונה של שנת מס 2021 – דיווח על רווח הון ממכירת ניירות ערך סחירים ותשלום מקדמה בגינו עד ליום 31 ביולי

במסגרת תיקון 147 לפקודה, שנכנס לתוקף החל מיום 1.1.2006 ואילך, נערכו שינויים בפקודת מס הכנסה ביחס לדיווח ותשלום מקדמות בגין …

מיסים

המוסד לביטוח לאומי – דיווח מקוון פרטני חודשי

הביטוח הלאומי פרסם הוראות בשלב זה למי שמעסיקים מעל 180 עובדים או משלמים פנסיה מוקדמת וזאת, בעקבות תיקון בסעיף 355 …

חשבונאות

רשות ניירות ערך – דוח מחלקת ביקורת והערכה בנושא הוועדה לבחינת הדוחות הכספיים

מחלקת ביקורת והערכה בשיתוף עם מחלקת תאגידים ברשות לניירות ערך )”סגל הרשות”( ערכה בשנה האחרונה ביקורת רוחב בנושא הוועדה לבחינת …

מיסים

הוראות ביצוע מס הכנסה בנושא סעיף 50 לחוק מיסוי מקרקעין

לידיעתכם, רשות המסים פרסמה הוראות ביצוע מס הכנסה חדשות: הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 9/2021 בנושא: תחליף אישור לפי סעיף …

מיסים

אמנת המס בין ישראל לבין איחוד האמירויות הערביות

ביום 31 במאי, 2021 שרי האוצר של ישראל ואיחוד האמירויות הערביות חתמו על אמנת מס הכוללת, בין השאר, סעיפים הנוגעים …

מיסים

תמיכות ומענקים הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה

הרינו להביא לידיעתכם כי נפתחו מספר מסלולים לקבלת תמיכות ומענקים ממשרד הכלכלהוהתעשייה כמפורט להלן: למידע נוסף והגשת הבקשות –קבלת סיוע …

מיסים

מועדי דיווח ותשלום בגין מוסדות לחודש אפריל 2021 – עדכון נוסף

בהמשך לחוזרים שפרסמנו בשבוע שעבר, להלן עדכון נוסף במועדי הדיווח והתשלום לחודשאפריל 2021 בעקבות המצב הבטחוני המתמשך . מע”מ – …

מיסים

מועדי דיווח ותשלום בגין מוסדות לחודש אפריל 2021 – עדכון

בהמשך לחוזר משרדנו שהופץ אתמול, להלן עדכון נוסף במועדי הדיווח והתשלום לחודש אפריל2021 בעקבות המצב הבטחוני . מע”מ – 24/05/2021מס …

מיסים

מועדי דיווח שוטפים מוסדות אפריל – 2021

בעקבות המצב הבטחוני, רשות המסים החליטה על הארכת מועדי הדיווח לחודש אפריל 2021 – מע”מ – 21/05/2021 מע”מ מקוון – …

חשבונאות

המלצות רשות ניירות אודות גילוי בנוגע לאחריות תאגידית וסיכוני ESG

סגל הרשות גיבש את המלצותיו לתאגידים המדווחים, ביחס לגילוי בתחום האחריות התאגידית ו ניהול סיכוני ESGלהלן ההמלצות כפי שפרסמה לאחרונה …

מיסים

דוח שנתי בניכויים (126/856) לשנת המס 2020

לפי סעיף 166 לפקודת מס הכנסה, על המעסיק/המנכה להגיש דוח שנתי על ניכויים ממשכורתושכר עבודה (דוח 126) ועל ניכויים מתשלומים …

מיסים

נטל ההוכחה במחירי העברה- סעיף 85 א (ג) לפקודת מס הכנסה

סעיף 85 א'(ג’) קובע כי נישום יהיה חייב להמציא לפקיד השומה, לפי דרישתו, את כל המסמכים והנתונים המצויים בידיו הנוגעים …

מיסים

תזכורת לתשלום אגרת רשם לחברה או שותפות לשנת 2020

על פי החוק, חובה על כל חברה או שותפות רשומה לשלם אגרה שנתית, לעדכן את הרשםבשינויים המתבצעים בה ולהגיש דוח …

COVID-19

תשלום למעסיקים עבור ימי בידוד ששולמו לעובדים

כדי להקל על המעסיקים ולסייע להם כלכלית בתקופת משבר הקורונה, ביטוח לאומי ישלם דמי בידוד למעסיקים ששילמו שכר לעובדים שלהם …

COVID-19

מענק נוסף במסגרת תכנית מבלימה לצמיחה

לאחרונה אשרה הממשלה את תכנית “מבלימה לצמיחה”. עקרי התכנית שאושרה:1. רף הזכאות המקל למענקי הסיוע לעסקים בדבר הוצאות קבועות כפי …

COVID-19

מענק סיוע לעסקים להשתתפות בהוצאות קבועות תוכנית רשת ביטחון כלכלית

לאחרונה נפתחה האפשרות להגשת תביעה למענק סיוע לעסקים להשתתפות בהוצאות קבועות עבור החודשים נובמבר ודצמבר 2020 לעסקים שמחזורם נפגע בשל …

מיסים

הלוואות לצדדים קשורים עדכון שעורי ריבית מינימליים לפי סעיפים 3ט’ ו – 3י’ לפקודת מס הכנסה

ביום 10 בינואר 2021 פורסמה ברשומות הודעת שר האוצר בדבר עדכון שיעור הריבית לעניין סעיף 3(ט’) וסעיף 3(י’) לפקודת מס …

מיסים

דיווחים ותשלומים לרשויות המס עד תום חודש ינואר 2021

להלן ריכוז דיווחים אשר קיימת לגביהם חובת דיווח עד לתום חודש ינואר:א. דיווח ותשלום מקדמה חצי שנתית בשל רווח מניירות …

חשבונאות

עדכון מדרגות מס הרכישה ברכישת דירה נוספת (שאינה דירה יחידה)

ביום 29 ביולי, 2020 פורסם ברשומות תיקון לסעיף 9(ג) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ”ג 1963, במסגרתו הופחתו שיעורי מס …

מיסים

מחצית שניה של שנת מס 2020 – דיווח על רווח הון ממכירת ניירות ערך סחירים ותשלום מקדמה בגינו עד ליום 31 ביולי

במסגרת תיקון 147 לפקודה, שנכנס לתוקף החל מיום 1.1.2006 ואילך, נערכו שינויים בפקודת מס הכנסה ביחס לדיווח ותשלום מקדמות בגין …

חשבונאות

הכנסה מדיבידנד בין חברתי שמקורו מרווחי שערוך

לאחרונה פורסם פסק דין של בית-המשפט העליון בגין שלושה ערעורים שאוחדו יחדיו. השאלה המשפטית הניצבת בבסיסם זהה – “האם סכום …

COVID-19

עדכוני המוסד לביטוח לאומי

המוסד לביטוח לאומי פרסם לאחרונה מספר עדכונים כדלקמן: דחיית מועד תשלום מקדמות ביטוח לאומי לעצמאים עבור חודש מרץ עד ליום …

COVID-19

עדכונים מוועדת הכנסת ורשויות המס

ביום 2.4.2020 פורסמו מס’ עדכונים בדבר התנאים לזכאות למענק לעצמאים. בפרסומים החדשים ישנם מס’ שינויים ביחס לתנאים שפורסמו לאחרונה על …

COVID-19

עדכונים מוועדת הכנסת ורשויות המס

אתמול והיום (31.3.2020 ו- 1.4.2020) התקיימו ישיבות של הוועדה המיוחדת לענייני עבודה ורווחה בכנסת בין היתר בהשתתפות נשיאת לשכת רואי …

מיסים

החלטת מיסוי מקלה בנוגע לניכוי מס תשומות על בסיס חשבונית מס סרוקה בדואר אלקטרוני ללא חתימה דיגיטלית

לאחרונה פרסמה רשות המסים החלטת מיסוי מקלה לשעת חירום בנושא מס ערך מוסף הכרה בהעתק חשבונית בגין – עסקה שבוצעה …

COVID-19

מהלכים מרכזיים של רשות המסים להקלת ההתמודדות של עסקים עם ההשלכות הכלכליות של התפשטות נגיף הקורונה

רכזנו להלן מס’ מהלכים של רשות המסים כפי שפורסמו לאחרונה להקלת ההתמודדות של עסקים עם ההשלכות הכלכליות של התפשטות הנגיף: …

COVID-19

הערכות לקראת פרסום התנאים לקבלת מענק לעצמאים

לידיעתכם, בקרוב יתפרסמו התנאים לקבלת מענק לעצמאים ואופן הגשת הבקשה באופן מקוון.מומלץ להכנס כבר עכשיו, לבצע את הרישום הראשוני ב”אזור …

COVID-19

גילוי בדבר השלכות התפשטות נגיף הקורונה על הפעילות העסקית של תאגידים מדווחים

ביום 8 במרץ 2020 פרסם סגל רשות ניירות ערך הודעה בדבר גילוי השלכות התפשטות נגיף הקורונה על התאגידים המדווחים.סגל הרשות …

חשבונאות

החלטה 99-6 של רשות ניירות ערך- שימוש במדדים פיננסיים שאינם מבוססים על כללי חשבונאות מקובלים

ביום 4 במרץ, 2020 פרסמה רשות ניירות ערך עדכון להחלטה 99-6 בדבר שימוש במדדי Non GAAP – מדדים שאינם מבוססים …

חשבונאות

עמדת סגל חשבונאית 13-7 של רשות לניירות ערך – גילוי בדבר חשיפה להפסקת השימוש בריבית הליבור

הרפורמה בשוק העולמי בנושא מעבר משימוש בריבית ליבור (London InterBank Offered Rate) לריביות בנצ’מארק חדשות החל מסוף 2021 עשויה להיות …

מיסים

תשלום אגרת רשם החברות לשנת 2020

על פי החוק, חובה על כל חברה או שותפות לשלם את אגרת רשם החברות, לעדכן את הרשםבשינויים המתבצעים בה ולהגיש …

מיסים

עמדות חייבות בדיווח לשנת המס 2020

ביום 1 בינואר 2020 פורסמה ברשומות הודעת שר האוצר בדבר עדכון שיעור הריבית לענייןסעיף 3 (ט’) לפקודת מס הכנסה לשנת …

מיסים

עמדות חייבות בדיווח לשנת המס 2019

רשות המסים פרסמה לאחרונה את רשימת העמדות החייבות בדיווח לשנת המס 2019 בהתאם לסעיף 131ה’ לפקודת מס הכנסה. חובת הדיווח …

מיסים

דיווחים ותשלומים לרשויות המס עד תום חודש ינואר 2020

להלן ריכוז להלן ריכוז דיווחים אשר קיימת לגביהם חובת דיווח עד לתום חודש ינואר: א. דיווח ותשלום מקדמה חצי שנתית …

חשבונאות

עדכון עמדת סגל משפטית מס’ 105-27 של רשות ניירות ערך- גילוי בדבר תזרים מזומנים חזוי

ביום 30 בדצמבר 2012 פורסמו ברשומות תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) (תיקון), התשע”ג-2012 .במסגרת התקנות המעודכנות, עוגנה הנחיית הגילוי …

חשבונאות

עמדת סגל רשות לניירות ערך – היוון עלויות אשראי לדירות מגורים אשר ההכנסה בגין מכירתן מוכרת לאורך זמן

סגל הרשות פרסם לאחרונה עמדה בנושא היוון עלויות אשראי לדירות מגורים וזאת כפועל יוצא מהמעבר לשיטת ההכרה בהכנסה ממכירת דירות …