• אריאל שרון 4, מגדל השחר, גבעתיים

עדכון עמדת סגל משפטית מס’ 105-27 של רשות ניירות ערך- גילוי בדבר תזרים מזומנים חזוי