• אריאל שרון 4, מגדל השחר, גבעתיים

נציגות פיסקלית

על מנת ליישם את דרישות חוקי המס בישראל הנגזרות מחוק מע”מ ומפקודת מס הכנסה, נדרשת נציגות ישראלית ברישום במרשמי רשות המיסים.אנו מתמנים כנציג של עוסק זר ונישום זר כשהוא מבצע פעילות עסקית בישראל (כסניף של תאגיד זר, או בעלים של חברה אשר אותה הקים הגוף הזר בישראל). משרדנו משמש כנציג לחברות רב לאומיות רבות אל מול רשויות המס בישראל.

 

אנו מנהלים הסדרים מיוחדים המאפשרים את קיום ההליך בנוחות המרבית ועונים לכל דרישות רשויות המס מפעילות התאגיד הנגזרות מחוק המע”מ ומפקודת המס.

 

השירות כולל:

  • רישום החברה וניהול הספרים
  • טיפול מקצועי בבדיקות מס
  • הכנת ובקרת דוחות מבוקשים כנדרש ובמועד

להלן פירוט תמציתי של עיקרי דרישות החוקים והתקנות בישראל, הרלבנטיים לדרישה זו.
סעיף 60 לחוק מס ערך מוסף התשל”ו-1975 (להלן: “חוק מע”מ”) עניינו מינוי נציג בידי תושבי חוץ המנהלים עסקים בישראל, באמצעות תאגידים זרים. בהתאם לסעיף 60 מוטלת חובה על עוסק זר להודיע למנהל מע”מ תוך 30 יום ממועד תחילת פעילותו העסקית בישראל את שמו של נציגו המקומי. הנציג יכול שיהא יחיד שמקום מושבו הקבוע בישראל או תאגיד הרשום בישראל (ראה תקנה 6 לתקנות מס ערך מוסף [רישום] התשל”ו-1976).

 

כאמור, סעיף 60 מסדיר את עניין רישומו של עוסק זר הפועל בישראל וקובע כי נציג אשר נתמנה – דינו לעניין חוק מע”מ כדין החייב במס. מכאן ניתן להבין את היקף האחריות המוטלת על כתפיו של הנציג.

 

יצוין כי במסגרת תיקון 132 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש] (להלן: “הפקודה”) התווסף סעיף 68ב’ לפקודה, הקובע כי תושב חוץ שנדרש למנות נציג בהתאם לסעיף 60 לחוק מע”מ, נדרש למנות נציג גם לצורכי הפקודה. נציגו של תושב החוץ יהא מיופה כוח להגשת דיווחים לרשויות המס, לקבלת כספים עבור תושב החוץ ולטיפול בכל עניין הנדרש על פי דין, בישראל.