• אריאל שרון 4, מגדל השחר, גבעתיים

רשות ניירות ערך – דוח ריכוז ממצאים בנושא התחייבות לעמידה באמות מידה פיננסיות כלפי מחזיקי אגרות חוב סחירות