• אריאל שרון 4, מגדל השחר, גבעתיים

הלוואות לצדדים קשורים עדכון שעורי ריבית מינימליים לפי סעיפים 3ט’ ו – 3י’ לפקודת מס הכנסה