• אריאל שרון 4, מגדל השחר, גבעתיים

גילוי בדבר השלכות התפשטות נגיף הקורונה על הפעילות העסקית של תאגידים מדווחים