• אריאל שרון 4, מגדל השחר, גבעתיים

אישור טיוטת תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) התשפ”ב 2022- הקלות לעניין פרסום דוחות סולו (דוח כספי נפרד) של תאגידים מדווחים