pkf
חשבונאות

לשותפי ועובדי המשרד ידע מעמיק בתקני הדיווח הכספי הבינלאומיים (IFRS) וכן בתקינה חשבונאית המקובלת בישראל (Israeli GAAP), הידע נצבר לאורך שנים של התעסקות יום יומית בנושאי חשבונאות ברמה הגבוהה ביותר כפועל יוצא מתמהיל לקוחות המשרד שכולל מספר רב יחסית של חברות ציבוריות הכפופות לתקני הדיווח הבינלאומי  (IFRS) ולחברות פרטיות שבחרו להחיל תקינה זו.