pkf
גיוס הון וחוב

עמית, חלפון הוא אחד המשרדים המובילים בארץ בכל הקשור למעורבות בתהליך גיוס הון וחוב בשוק ההון בישראל, ובכלל זה באמצעות הנפקות בבורסה לניירות ערך בתל אביב.
המשרד צבר ניסיון נרחב בביקורת של דוחות כספיים הנכללים בתשקיפים העומדים בכללים קפדניים ביותר, לרבות תקני הדיווח הכספי הבינלאומיים (IFRS) ותקנות ניירות ערך, וכן נסיון רב בעבודה מול הרשויות השונות.